مزایده فروش هزار متر سنگ مرمریت هرسین به ارزش 70 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/13 17:58 (282 نمایش)

اجرای احکام حقوقی شعبه ششم اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۱۳۴۳ ج ،۶ له آقای علی رضا بهشتیان علیه آقای ناصر سعیدی اصفهانی مبنی بر مطالبه مبلغ 690،507،384 ریال بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الأجرای دولتی در تاریخ ۹۷،12،14 ساعت9،30 صبح در محل اجرای احکام دادگستری اصفهان طبقه زیرزمین اتاق ۱۸ جهت فروش اموال توقیفی که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه وی مصون از تعرض طرفین واقع گردیده برگزار نماید. طالبین خرید می توانند ظرف ۵ روز قبل از جلسه مزایده به نشانی اصفهان، منطقه صنعتی محمود آباد، خیابان ۱۸، سنگیری فروردین مراجعه و از اموال بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن ده درصد بها به صورت نقد یا چک تضمین شده بانک ملی در وجه اجرای احکام حقوقی در جلسه مزایده شرکت نمایند. پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت برنده مزایده خواهد بود. هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه می باشد و مابقی ثمن ظرف حداکثر یک ماه پرداخت و الا ده درصد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. لیست اموال مورد مزایده: ملک مذکور به نشانی منطقه صنعتی محمود آباد، خیابان ۱۸، سنگبری فروردین پس از یک سری تحقیقات وسیع محلی، اندازه گیری - بررسی مدارک و مستندات موجود، اموال معرفی شده حدودا ۱۰۰۰ مترمربع سنگ مرمریت هرسین ۲ سانتی حکمی درجه یک در ابعاد ۵۰×۵۰ می باشد. ارزش قیمت اموال معرفی شده در حدود 700،000،000 (هفتصد میلیون ریال ارزیابی) می گردد. دادورز اجرای احکام مدنی اصفهان شناسه ۳۳۳۲۴۲

 

کلیدواژه ها: