مزایده فروش سه دسته سنگ به ارزش 610 میلیون تومان

نوشته شده توسط : در : 1397/12/13 17:59 (294 نمایش)

۹۳۰۸۸ پرونده شماره ۹۷۰۸۴ و به موجب اجراییه صادره از شعبه ۲ دادگاه حقوقی شاهین شهر محكوم عليه آقایان ۱-سید اصغر بنی هاشمی فرزند سید علی سید مهدی نوربخش ورنوسفادرانی فرزند سیداکبر هردو با وکالت آقای عباس کریمی هر کدام به پرداخت 3،178،871،562ریال جمعا به پرداخت 6،375،743،124 بابت اصل خواسته در حق محکوم له آقای محمد فرزادنسب فرزند حسین با وکالت آقای یدالله طاهری و جمعا مبلغ 317،887،156ریال بابت هزینه الاجرا ومحكوم گردیده است که آقای عباس کریمی به وکالت از محکوم علیهم قدام به توقیف به معرفی اموال محكوم عليهم نموده که به شرح زیر کارشناسی شده است نموده است. شرح نظریه کارشناسی: با توجه به سطح سنگ مابعد ضخامت و مقدار ارزش سنگهای مرمریت که در معرض مزایده می باشند به شرح ذیل برآورد میگردد: با توجه به شکل ظاهری سطح سنگ نوع آن مرمریت تشخیص داده شده و از هر نمونه سنگ به تعداد ۱۰ قطعه برداشت و پس از معاینه سطح سنگ، ضخامت و طول و عرض آنها اندازه گیری گردیده طول و عرض نمونه های برداشت شده با فاکتور ارائه شده از طرف محكوم عليه تطابق داشت ولی ضخامت میانگین سنگها ۱۸ میلیمتر اندازه گیری گردید بدلیل حجم بالای سنگ و وسعت انبار فروشنده بایستی متعهد گردد که به هنگام تحویل تمامی سنگها به لحاظ نوع سنگ با نمونه های بازرسی شده و به لحاظ مقدار ارائه فاکتور ارائه شده مطابقت دارد تعداد محدودی از سنگهایی که در معرض دید قرار دارند لب پرشده بودند. لذا فروشنده بایستی هنگام تحویل سنگهای لب پر یا معیوب را از بقیه قطعات جدانمایی نمونه های سنگ به ابعاد ۴۰*۶۰ از نوع درجه یک تشخیص داده شدند .همچنین با توجه به عرف روز بازار سنگ مذکور ترجیحا برای پوشش سطوح عمودی مورد استفاده دارد

۱-سنگ ممتاز خوبسنگان به ضخامت ۱۸ میلیمتر و عرض ۵۰ سانتیمتر و طول ۶۰ سانتیمتر مقدار ۵۰۰۰ متر مربع ، ارزش هر متر مربع 780000ریال و قیمت کل 3،900،000،000 ریال می باشد.

۲-سنگ درجه یک خوبستگان به ضخامت ۱۸ میلیمتر وعرض ۵۰ سانتیمتر و طول ۶۰ سانتمتر مقدار ۲۰۰۰ متر مربع ارزش هر متر مربع ۶۵۰00۰ ریال و قیمت کل ،300،000،000ریال می باشد

۳-سنگ درجه یک خوبسنگان به ضخامت۱۸ میلیمتر و عرض ۴۰ سانتیمتر و طول ۶۰ سانتیمتر مقدار ۱۵۰۰متر مربع، ارزش هر متر مربع 600۰۰۰ ریال و قیمت کل ۹۰000000۰ریال می باشد

که قیمت کل سه بند ۱ و۲و۳ مجموعا 6،100،000،000 ریال برآورد میگردد با توجه به اینکه نظریه کارشناسی به محكوم عليه ابلاغ و در مهلت مقرر مصون از اعترض مانده است این اجرا قصد فروش اموال از طریق مزایده دارد زمان برگزاری مزایده 97،12،14 سه شنبه ساعت 9 الى 10 صبح-محل برگزاری مزایده اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر-محل نگهداری اموال توقیفی: شهرک صنعتی محمود آباد فرعی ۴۰ شرقی تالار سنگ انبار روباز.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد دهد فروخته خواهد شد برنده مزایده میبایست ۱۰ درصد ثمن معامله را في المجلس به حساب سپرده واریز و تا یک ماه فرصت دارد مابقی ثمن معامله را به حساب سپرده واریز نماید والاضمن ابطال مزایده ۱۰ درصد اولیه پس از کسر هزینه های مزایده به صندوق دولت واریز می گردد کسی که مایل به شرکت در مزایده میباشند میبایست حداکثر پنج روز قبل از مزایده به دایره اجرای احکام مدنی مراجعه تا ترتیب بازدید آنها از اموال داده شود و در روز انجام مزایده درخواست کتبی خود به همراه قیمت پیشنهادی را به دایره اجرای احکام ملنی تحویل تا در مزایده شرکت داده شوند، نصیری دادورز اجرای احکام حقوقی دادگستری شاهین شهر-م/لف ۳۷۶۳۴۲

 

کلیدواژه ها: