قیمت سنگ

قیمت های اعلامی در جدول زیر صرفا ملاکی برای مقایسه ارزش سنگ های مختلف می باشند که با توجه به کیفیت و دیگر عوامل تاثیر گذار، مبالغ تغییر می یابند. به منظور خرید سنگ دلخواه خود و استعلام قیمت روز به بخش خرید سنگ مراجعه نمایید.


نام سنگنوع سنگبرشپوششقیمت
تراورتن آذر شهر تنه درختي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 80000 تومان
تراورتن آذر شهر گردويي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 80000 تومان
تراورتن آذر شهر گردويي بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 75000 تومان
تراورتن آذر شهر طلايي بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 75000 تومان
تراورتن آذر شهر قرمز تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 40000 تومان
تراورتن آقا محمدي شکلاتي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 65000 تومان
تراورتن تنه درختي موج دار تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 57000 تومان
تراورتن تنه درختي بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 55000 تومان
گرانيت پرتقالي چين گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 142000 تومان
گرانيت هلويي چين گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 92000 تومان
گرانيت دانه اناري سبز گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 65000 تومان
گرانيت مراغه گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 46000 تومان
گرانيت مشکي چاپان گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 80000 تومان
گرانيت گل پنبه اي تکاب (شاهين دژ) گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 36000 تومان
تراورتن تکاب دودي بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 130000 تومان
تراورتن تکاب سيلور موج دار تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 130000 تومان
تراورتن تکاب سيلور خرمايي بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 110000 تومان
تراورتن سلماس تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 70000 تومان
مرمريت امپرادور لايت مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 35000 تومان
مرمريت نمين کرم مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 87000 تومان
مرمريت نوسرگان مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 42000 تومان
مرمريت مشکي اصفهان مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 47000 تومان
مرمريت صلصالي مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 47000 تومان
مرمريت اداوي کرم مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 25000 تومان
مرمريت اداوي کرم صورتي مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 30000 تومان
تراورتن ابيانه سفيد تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 153000 تومان
سند استون طرح چوب سند استون پلاک (حکمی) صیقلی 63000 تومان
کريستال لايبيد ابري کریستال پلاک (حکمی) صیقلی 25000 تومان
کريستال لايبيد ابري تيشه اي کریستال پلاک (حکمی) تیشه ای 28000 تومان
گرانيت سفيد نطنز گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 32000 تومان
گرانيت صورتي اصفهان گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 27000 تومان
تراورتن عسلي موج دار تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 81000 تومان
تراورتن کاشان سيلور تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 70000 تومان
تراورتن کاشان سيلئر روشن چرمي تراورتن پلاک (حکمی) چرمی 55000 تومان
تراورتن کاشان شکلاتي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 65000 تومان
تراورتن کاشان شکلاتي بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 45000 تومان
تراورتن کمشچه تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 90000 تومان
تراورتن رامشه تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 100000 تومان
تراورتن رامشه کرم تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 100000 تومان
مرمريت دياموند قهوه اي مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 125000 تومان
مرمريت جندق قهوه اي مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 90000 تومان
کريستال مينياتور کریستال پلاک (حکمی) تیشه ای 43000 تومان
مرمريت خوبسنگان مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 65000 تومان
گرانيت نهبندان فيروزآبادي گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 39000 تومان
گرانيت نهبندان آبي فيلي گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 39000 تومان
گرانيت نهبندان آستان گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 28000 تومان
گرانيت مرواريد مشهد گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 20000 تومان
کرانيت پرتقالي تايباد گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 53000 تومان
تراورتن طرق کرم روشن تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 125000 تومان
تراورتن طرق بژ موج دار تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 100000 تومان
تراورتن طرق چرمي بي موج تراورتن پلاک (حکمی) چرمی 90000 تومان
تراورتن طرق سفيد چرمي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 100000 تومان
تراورتن طرق کرم موج دار تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 80000 تومان
گرانیت زاهدان سفید گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 45000 تومان
مرمريت گندمک تيشه اي مرمریت پلاک (حکمی) تیشه ای 43000 تومان
مرمريت بوانات قرمز مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 42000 تومان
مرمريت پرطاووسي ارسنجان مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 38000 تومان
مرمريت آباده کرم مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 48000 تومان
مرمريت آباده کرم صورتي مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 29000 تومان
مرمريت آباده کرم امواج مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 40000 تومان
گرانيت قرمز قزوين گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 50000 تومان
گرانيت الموت مشکي گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 63000 تومان
مرمريت سيرجان مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 50000 تومان
مرمريت هرسين کرم مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 55000 تومان
گرانيت گل پنبه اي بروجرد گرانیت پلاک (حکمی) صیقلی 33000 تومان
تراورتن آتشکوه بي موج چرمي تراورتن پلاک (حکمی) چرمی 400000 تومان
تراورتن آتشکوه بی موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 50000 تومان
تراورتن آتشکوه بی موج چرمی تراورتن پلاک (حکمی) چرمی 42000 تومان
تراورتن آتشکوه موج دار تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 50000 تومان
تراورتن عباس آباد دنده گاوي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 230000 تومان
تراورتن عباس آباد سفيد تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 250000 تومان
تراورتن عباس آباد سوزني تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 300000 تومان
تراورتن عباس آباد کرم تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 100000 تومان
تراورتن عباس آباد موج کبريتي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 290000 تومان
تراورتن حاجي آباد بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 190000 تومان
تراورتن حاجي آباد بي موج عسلي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 190000 تومان
تراورتن حاجي آباد عسلي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 180000 تومان
تراورتن دره بخاري بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 100000 تومان
مرمريت جوشقان مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 35000 تومان
تراورتن همدان بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 60000 تومان
تراورتن يزد شکلاتي تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 50000 تومان
تراورتن يزد کرم بي موج تراورتن پلاک (حکمی) صیقلی 65000 تومان
مرمريت پرطاووسي يزد مرمریت پلاک (حکمی) صیقلی 38000 تومان